هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه


جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 20:22
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610109141590956.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610103239388670.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610101445681040.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610107880732338.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610106298409099.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610101998270618.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610105960779659.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610109190409340.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610103329385921.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610107409332852.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610103067779005.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610101419781210.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610103437457155.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610103173241622.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610101238668729.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610103797632489.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana
نشست اعضای کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه http://cdn.icana.ir/d/019/201610109271835425.jpg , رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000