هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور


نشست خبری حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور امروز شنبه 2 بهمن ماه برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 18:10
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701101994151839.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701101870615239.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701103970190366.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701102141538642.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701108227423965.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701108168543776.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701106839830572.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701102083403771.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701108715421482.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701108443939091.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701109371302071.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701108374065449.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701109307018320.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701109323042675.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana
نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل کشور http://cdn.icana.ir/d/019/201701108480646045.jpg , نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کل ک Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000