آغاز امامت امام زمان (عج)

گزارش تصویری/ نشست خبری دبیرکل مجمع مجالس آسیایی


نشست خبری محمدرضا مجیدی، دبیر کل مجمع مجالس آسیایی امروز یکشنبه 3 بهمن ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 3 بهمن 1395 ساعت 14:04
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109967271188.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104011130372.jpg , محمدرضا مجیدی Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109560327096.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701106700810777.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109772207952.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701100681845764.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109671565935.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109941767990.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701103009421385.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104855106600.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109935595137.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701106201074487.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701106405478182.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701100139067311.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104886968981.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701100412413000.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701104960569217.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109067348684.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109916054490.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109827337574.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109316259145.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109996152294.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701109639354867.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana
نشست خبری محمدرضا مجیدی http://cdn.icana.ir/d/019/201701100078696484.jpg , مجمع مجالس آسیایی, محمدرضا مجیدی, دهمین سالگرد Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000