Icana.ir

گزارش تصویری/ آلودگی زیست محیطی سواحل دریای خزر


دریای خزر و سواحلش دیگر حسی از آرامش به مسافرانش هدیه نمی کند و این اکوسیستم زیبا در زیر خرواری از زباله و فاضلاب مدفون شده به نحوی که به سختی می توان قطعه ای از سواحل خزر را پیدا کرد که بتوان با آرامش و بدون نگرانی از تیزی زباله های خانگی و بیمارستانی بر روی شن ها قدم زد و از این طبیعت زیبا لذت برد.
شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 09:45
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708100748484648_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102162692908_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102348151503_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101962821658_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708105597651953_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101701028412_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102271383662_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101898075650_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708106656377380_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708106418434337_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102316662997_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101103995151_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102009777961_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تخلیه زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102013318225_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101186572075_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708103796362891_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102309334392_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تخلیه زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102048719655_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102228467297_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101819720438_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102503550484_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101330418613_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101046452131_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708101652769016_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102642491918_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102375108780_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708103192012499_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102694664237_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102757457351_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102844693915_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
دامهای محلی در بین زباله های شهری ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102677928822_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
آلودگی زیست محیطی ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708102318498806_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana
تجمیع زباله های شهری در ساحل قروق تالش دریای خزر http://media.icana.ir/Image/2017/08/201708109120335492_Thum.jpg , آلودگی زیست محیطی ساحل دریای خزر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000