Icana.ir

گزارش تصویری/ نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی و اعضای این فراکسیون برگزار شد.
عکس : محمدرضا زرندوش
دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 09:36
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105833670101_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
کرباسیان، جلالی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105768454702_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
بابایی، دلخوش اباتری و فرشادان در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711107452688969_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
جمالی، قوامی و صفاری نطنزی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711107705538389_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711100710800155_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
احمدی لاشکی و محمودی شاه نشین در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101266994347_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106682494888_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105233130201_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106673085456_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106139996149_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106223658190_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106935251362_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
کرم پور حقیقی، حسن پور بیگلری و افتخاری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101501397126_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101620648142_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
کاظم جلالی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711107378343414_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106619608829_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101546116257_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
ملکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101951756041_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
کوسه غراوی و بائوج لاهوتی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102598879133_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711106083724576_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana
اکبریان و اسدی کرم در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711107774107723_Thum.jpg , مسعود کرباسیان, وزیر اقتصاد و دارایی, نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور وزیر اقتصاد و Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000