هدر اصلی سایت

امروز صورت گرفت:

نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی


علی افراشته در سومین نشست مشورتی دبیران کل پارلمان های عضو اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که عصر امروز (شنبه، 23 دی ماه) در تهران برگزار شدگفت:امیدوارم در این نشست بتوانیم تصمیمات مفیدی برای پویایی بیشتر اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی،اتخاذ کنیم.
عکس: حمیدرضا راهل شنبه 23 دی 1396 ساعت 19:10
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101155643308.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108541376632.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100216715323.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105974740795.jpg Icana
علی افراشته در نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106384852493.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109271945316.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109788823939.jpg Icana
حسین امیر عبداللهیان در نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101631415391.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106356903036.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107124208792.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107169673237.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107001044852.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107607361732.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107274204206.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109201170144.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105371405186.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101216200464.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108578239796.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106148483664.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105983209209.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105586513251.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104378826826.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106867534458.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107242243505.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105892466639.jpg Icana
نشست مشورتی دبیران کل اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105631791371.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000