هدر اصلی سایت

صبح امروز صورت گرفت:

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


نشست اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
عکس: محمدرضا زرندوش یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 08:41
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106607846667.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106453639030.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نعمتی، بت کلیا و احمدی لاشکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100190238659.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
حاتمیان و یارمحمدی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104615669450.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
باستانی، حسینی و محمودی شاه نشین در در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105500519593.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105625919489.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107111682210.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104477785463.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
بت کلیا، احمدی لاشکی و رضیان در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106154020852.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106068495514.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست فراکسیون مستقلین ولایی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105683304445.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108221275644.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
بشیر خالقی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104822088513.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105361140372.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106746735668.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
کوسه غراوی، میرزاده و خالدی سردشتی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106673508091.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
افتخاری و بدری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104977114834.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
آذری جهرمی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105147233862.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نعمتی و بت کلیا در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105744984176.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104878360086.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
خالدی سردشتی، ملکی، نعمتی و بت کلیا در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106230229704.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
محمودی شاه نشین، حاتمیان و یارمحمدی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105944089781.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
بابایی صالح، سبحانی فر و خالقی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105908687136.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
سکینه الماسی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105537035620.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana
سیدمرتضی خاتمی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی با حضور محمدجواد آذری جهرمی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105605604955.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی, محمدجواد آذری جهرمی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000