هدر اصلی سایت

نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی


ششمین نشست کمیته دائمی تخصصی امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ برگزار شد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 18:15
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105874861024.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109280258767.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109960921207.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100077004746.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105564225397.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106662439433.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106661697942.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106727472331.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107165347151.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106790451774.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106400832517.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106597037704.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109526400318.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109708071787.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109591988377.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109318642688.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109177460115.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana
نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌المجالس اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801109166411313.jpg , نشست کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه بین‌ال Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000