هدر اصلی سایت

امروز 24 دی 1396 انجام شد:

کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی


ششمین نشست کمیته دائمی تخصصی امور فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌المجالس سازمان همکاری اسلامی امروز (یکشنبه، 24 دی ماه) به ریاست زاهد حسن قریشی از دبیرخانه این اتحادیه آغاز شد.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 18:15
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801100306540805.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103100453774.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102452585363.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103170327416.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103017350722.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102747731628.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108628070701.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108081488587.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801107950155364.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104263058709.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108002886673.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801102146795091.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801108906399449.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105783629914.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101510392738.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801105890210510.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101878580250.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106068155386.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106218709793.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801106145472898.jpg Icana
کمیته فرهنگی و حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101741540363.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000