هدر اصلی سایت

امروز ۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ انجام شد:

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز چهارشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: محمدمهدی افتخاری، عبدالله سامری، قلی الله قلی زاده، معصومه آقاپور علیشاهی، سکینه الماسی
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 2 خرداد 1397 ساعت 14:54
محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805104369572147.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108876668237.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805106789249795.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805100334120564.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
عبدالله سامری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805107726082262.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
عبدالله سامری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105668476574.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
عبدالله سامری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805107563230093.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
عبدالله سامری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805105840458898.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
عبدالله سامری در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805106062191256.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805107351220203.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805100971927171.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108225632222.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805106662545590.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108015452306.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805107173275328.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805106472861943.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108554131505.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805107771021046.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805104597102114.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805107090917599.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805106498575443.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805109158822980.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور Icana
سکینه الماسی در نطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201805108549827109.jpg , سکینه الماسی در نطق میان دستور, قلی الله قلی زاده در نطق میان دستور, معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور, محمدمهدی افتخاری در نطق میان دستور, عبدالله سامری در نطق میان دستور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000