هدر اصلی سایت

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: احمد بیگدلی، رامین نورقلی پور، علی محمد مرادی، سید علی ادیانی و حسن کامران.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 13:53
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806101194304479.jpg Icana
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104161911780.jpg Icana
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109190161231.jpg Icana
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100871395087.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806106343257832.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103842728983.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806106285580088.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103213493543.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103593859542.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103288162184.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104275895990.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103647886753.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100430024589.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806106767240569.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104964162488.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806105526879193.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100331301637.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100058701268.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109803243104.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100008764905.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000