روز عرفه

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: احمد بیگدلی، رامین نورقلی پور، علی محمد مرادی، سید علی ادیانی و حسن کامران.
عکس: حمیدرضا راهل چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 13:53
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806101194304479.jpg Icana
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104161911780.jpg Icana
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109190161231.jpg Icana
احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 احمد بیگدلی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100871395087.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806106343257832.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103842728983.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806106285580088.jpg Icana
رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 رامین نورقلی پور در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103213493543.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103593859542.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103288162184.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104275895990.jpg Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 علی محمد مرادی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806103647886753.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100430024589.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806106767240569.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806104964162488.jpg Icana
سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 سید علی ادیانی در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806105526879193.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100331301637.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100058701268.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806109803243104.jpg Icana
حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 حسن کامران در نطق میان دستور 23 خرداد 1397 http://cdn.icana.ir/d/019/201806100008764905.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000