هدر اصلی سایت

صبح امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ برگزار شد:

دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل


لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران صبح امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ با حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، دیدار و گفت و گو کرد.
عکس: محمدرضا زرندوش یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 12:35
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808108993130184.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808100993916656.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808105229441260.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808103619498117.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808109208899992.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808102236908274.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808101203523688.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808103224455750.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران http://cdn.icana.ir/d/019/201808102841854508.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808109078841852.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808107085815837.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808100031323466.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808109886231486.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808101133211043.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808100382382540.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808103398115043.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808104177237374.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران http://cdn.icana.ir/d/019/201808108243162167.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808101315880504.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808105074228610.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808107162449834.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808102042007394.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808100693143978.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران http://cdn.icana.ir/d/019/201808102845088456.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با حسین امیرعبداللهیان http://cdn.icana.ir/d/019/201808107607539028.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار لوان جاگاریان با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808104012257775.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana
دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل http://cdn.icana.ir/d/019/201808100575047463.jpg , دیدار سفیر روسیه با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000