هدر اصلی سایت

نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند


نشست اعضای مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی یکشنبه 29 مهر ماه 1397 برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 10:02
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810109030911255.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810103786132168.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810107571401611.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810107370165521.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810106127250659.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810106409076869.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810103446634217.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810104392443838.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810100104254598.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810104686144261.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810108801166720.jpg Icana
نشست مجمع نمایندگان خوزستان با فرهاد دژپسند http://cdn.icana.ir/d/019/201810104020830246.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000