هدر اصلی سایت

نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز


نشست اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی 29 آبان ماه 1397 با اتاق بازرگانی تبریز از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
عکس: محمدرضا زرندوش چهارشنبه 30 آبان 1397 ساعت 09:35
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811104880231081.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811105579002493.jpg Icana
احمد علی کیخا در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811106380592916.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811104673752385.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811104082900867.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811105190656382.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811104714372263.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811100553710792.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811103791412255.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811101433746024.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811104431641148.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811106324880332.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811103721502236.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811106111532811.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811105816386547.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811104994858844.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811107513477564.jpg Icana
احمد علی کیخا در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811106074453199.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811102418907592.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811108501815156.jpg Icana
نشست کمیسیون کشاورزی مجلس با اتاق بازرگانی تبریز http://cdn.icana.ir/d/019/201811100126565581.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000