هدر اصلی سایت

استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان


کوروش کرم پور حقیقی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان از عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانستان در بدو ورود به تهران استقبال کرد.
عکس: حمیدرضا راهل جمعه 16 آذر 1397 ساعت 16:28
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812108485187327.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812108039859314.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812107860051142.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812102773761755.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812106587046550.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812108215531697.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812103757742205.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812102653579090.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812102524266269.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812103164495162.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812102034964444.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812108516490719.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812109088336607.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812105721049022.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812109246903192.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812108627356898.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana
استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغانستان http://cdn.icana.ir/d/019/201812109387925998.jpg , استقبال رسمی کوروش کرم پور حقیقی از رئیس مجلس افغا Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000