هدر اصلی سایت

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷به شرح ذیل می باشد: سیدحمیدرضا کاظمی، احمد همتی، شهاب الدین بی مقدار، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی و حمیدرضا حاجی بابایی
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 14:17
سیدحمیدرضا کاظمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901100299386353.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
سیدحمیدرضا کاظمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901100368887335.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
سیدحمیدرضا کاظمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901107044341886.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
سیدحمیدرضا کاظمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901104181305302.jpg , سیدحمیدرضا کاظمی Icana
احمد همتی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901103993745564.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
احمد همتی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901100494473562.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
احمد همتی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901104557449806.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
احمد همتی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901102040891111.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
شهاب الدین بی مقدار درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901102106851829.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
شهاب الدین بی مقدار درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901101500721274.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
شهاب الدین بی مقدار درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901100598885465.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
شهاب الدین بی مقدار درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901108330314502.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901101448921614.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901100911546723.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901108269571016.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901103931206045.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
حمیدرضا حاجی بابایی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901101858467738.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
حمیدرضا حاجی بابایی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901103354142925.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
حمیدرضا حاجی بابایی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901102500989160.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana
حمیدرضا حاجی بابایی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201901100837008254.jpg , شهاب الدین بی مقدار, احمد همتی, محمدرضا پور ابراهیمی داورانی, سیدحمیدرضا کاظمی, حمیدرضا حاجی بابایی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000