شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی


نشست علنی چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی از زاویه دوربین خانه ملت.
عکس: محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 13:48
دکتر لاریجانی، قاضی زاده هاشمی و ذوالنوری در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102932615578.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100846427469.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109712396268.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101868859249.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
دکتر لاریجانی، کامران و یوسف نژاد در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109755821195.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
دکتر لاریجانی، کامران و یوسف نژاد در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102560701472.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
تابش در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108939314290.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108406597642.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104271884462.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
دکتر لاریجانی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102281856394.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
سلیمانی، ادیانی و تجری در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102058356567.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
سلیمی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102754733833.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
علوی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109785785122.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
دکتر لاریجانی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102214500866.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
کیخا در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105927836372.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105287607479.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100776553827.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102456915822.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109671751338.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101404857617.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109505011297.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
محمدباقر نوبخت در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109191418391.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
محمدباقر نوبخت در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109404393253.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108862546448.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
محمدباقر نوبخت در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108726339429.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
آشوری تازیانی و عباسی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109129399039.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
میرزاده، احمدی لاشکی و مفتح در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103116336675.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104189713059.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104393557765.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
سلحشوری و ذوالقدر در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102779638884.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103744757705.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102997539348.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
مافی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102421035217.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102771521407.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
علیجانی، محمدی و سعیدی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101281295034.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
تاج الدین در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102254270125.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101666399881.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901109045805325.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901101561309924.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
جلودارزاده در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108015215685.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901108104104438.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106799449766.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106266733117.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901100538918791.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
مافی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104599202489.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106052640278.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106354494412.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901106136115989.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
زارع در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104158243990.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104134616326.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901105851217858.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901102685986281.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نعمتی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103903753812.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
کواکبیان و برزگر در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103968782882.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
ساعی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103444823730.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103674754595.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
قاضی زاده، کریمی و مطهری در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103165515491.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
حسن بیکی و برزگر در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103031730757.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
کوسه غراوی و کرم پور حقیقی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901103311970645.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana
محمودزاده و رحیمی جهان آبادی در نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201901104764915634.jpg , نشست علنی ۱۹ دی ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000