هدر اصلی سایت

حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان استان اصفهان


حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور در جمع کشاورزان استان اصفهان در جریان مشکلات کشاورزان این استان قرار گرفت.
شنبه 22 دی 1397 ساعت 19:03
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شمال استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901106170945880.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شمال استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شمال استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901106423236311.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شمال استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شمال استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901103087643715.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شمال استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شمال استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901109968125481.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شمال استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شمال استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901109779187153.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شمال استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901103157953310.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901102905476549.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901103427945063.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901100166040630.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901103460789524.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901104403617869.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان شرق استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901104201077472.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان شرق استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان غرب استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901106908924525.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان غرب استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان غرب استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901105947649538.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان غرب استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان غرب استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901107703962340.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان غرب استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان غرب استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901106320681623.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان غرب استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان غرب استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901108086310910.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان غرب استان اصفهان Icana
حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع کشاورزان غرب استان اصفهان http://cdn.icana.ir/d/019/201901105167859691.jpg , حشمت الله فلاحت پیشه, کشاورزان غرب استان اصفهان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000