سال ۹۸ سال رونق تولید

امروز 30 بهمن ماه 1397 انجام شد:

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 30 بهمن ماه 1397 در جریان سفر خود به پکن از نمایشگاه ملی چین بازدید کرد.
عکس: محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 10:12
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107666744593.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102871415232.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102245533727.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103533258371.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103670210710.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109030278822.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100932834159.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101108543078.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104958972009.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107303808376.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104473210448.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109690041303.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102251217771.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105877509449.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105241022155.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102323026999.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106035793746.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102797082808.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108026131787.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102067559794.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102817262203.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100987720106.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101280932154.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106510866475.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108996976244.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101715453043.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100053578481.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103331490640.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101044553584.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109345083100.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105457918653.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102173396762.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102348919351.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107489612730.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101570232655.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101449677331.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100007179952.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101651845069.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100702867843.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109239874068.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100823609497.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102906403024.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106450408365.jpg Icana
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105882848060.jpg Icana
بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105593160836.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000