هدر اصلی سایت

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 21 اسفند ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 21 اسفند ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد: علی گلمرادی، حمدالله کریمی، عباس گودرزی، بیت الله عبداللهی و سیده فاطمه ذوالقدر
عکس: محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 15:55
علی گلمرادی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903104391819595.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
علی گلمرادی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903104734852596.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
علی گلمرادی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903104842982810.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
علی گلمرادی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903104548150224.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
حمدالله کریمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903106483369986.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
حمدالله کریمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903102200837293.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
حمدالله کریمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903102426855234.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
حمدالله کریمی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903104622182101.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
عباس گودرزی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903106352415979.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
عباس گودرزی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903106678120317.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
عباس گودرزی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903109480167610.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
عباس گودرزی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903103363331079.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
بیت الله عبداللهی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903105893299567.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
بیت الله عبداللهی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903104048392836.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
بیت الله عبداللهی درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903106064722903.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
سیده فاطمه ذوالقدر درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903103075867691.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
سیده فاطمه ذوالقدر درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903107641718847.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
سیده فاطمه ذوالقدر درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903102709543476.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana
سیده فاطمه ذوالقدر درنطق میان دستور http://cdn.icana.ir/d/019/201903103194932377.jpg , بیت الله عبداللهی, سیده فاطمه ذوالقدر, علی گلمرادی, حمدالله کریمی, عباس گودرزی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000