Icana.ir
fa , ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی فیلم/ ولی اله سیف: بخشش جریمه دیرکرد 6 درصدی وام های زیر 100 میلیون ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه در جهت بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق با مدیران عامل بانک ها نشستی برگزار شد گفت: در این نشست از آنها خواسته شد بدون مطالبه با بانک مرکزی حداکثر اختیارات خود را برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق تا 100 میلیون تومان به کار ببندند و امیدواریم این اقدامات نتیجه بخش باشد. یکی از حداقل موضوعاتی که در بخشش سود و جریان دیرکرد مذکور باید رعایت شود، بخشش جریمه دیرکرد 6 درصدی است که بانک ها دراین زمینه اعلام آمادگی کردند. 12/31/2016 7:09:20 PM 12/31/2016 5:47:18 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612103691270284_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612103691270284_Thum.jpg Icana

فیلم/ ولی اله سیف: بخشش جریمه دیرکرد 6 درصدی وام های زیر 100 میلیون

ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه در جهت بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق با مدیران عامل بانک ها نشستی برگزار شد گفت: در این نشست از آنها خواسته شد بدون مطالبه با بانک مرکزی حداکثر اختیارات خود را برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوق تا 100 میلیون تومان به کار ببندند و امیدواریم این اقدامات نتیجه بخش باشد. یکی از حداقل موضوعاتی که در بخشش سود و جریان دیرکرد مذکور باید رعایت شود، بخشش جریمه دیرکرد 6 درصدی است که بانک ها دراین زمینه اعلام آمادگی کردند.
ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی 12/31/2016 5:37:45 PM http://media.icana.ir//Image/2016/12/201612103691270284_Orig.jpg 12/31/2016 5:37:45 PM خبرگزاری خانه ملت