Icana.ir
fa فیلم/ تاکید نمایندگان ملت بر تحقق فرمایشات رهبری در اجرا و تداوم طرح تحول سلامت به باور کارشناسان، نمایندگان و تعدادی از مراجع، طرح تحول سلامت بزرگترین طرح اجتماعی دولت است که توانسته رضایتمندی ۸۰ درصدی مردم را فراهم کند که این نشان از اقدامات دولت در رفع نیازهای اساسی مردم و تنگناهای آنها را در بخش بهداشت و درمان دارد. 1/4/2017 8:21:34 AM 1/3/2017 3:11:37 PM Icana http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104096873868_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104096873868_Thum.jpg Icana

فیلم/ تاکید نمایندگان ملت بر تحقق فرمایشات رهبری در اجرا و تداوم طرح تحول سلامت

به باور کارشناسان، نمایندگان و تعدادی از مراجع، طرح تحول سلامت بزرگترین طرح اجتماعی دولت است که توانسته رضایتمندی ۸۰ درصدی مردم را فراهم کند که این نشان از اقدامات دولت در رفع نیازهای اساسی مردم و تنگناهای آنها را در بخش بهداشت و درمان دارد.
تاکید نمایندگان ملت بر تحقق فرمایشات رهبری در اجرا و تداوم طرح تحول سلامت 1/3/2017 3:11:29 PM http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104096873868_Orig.jpg 1/3/2017 3:11:29 PM خبرگزاری خانه ملت