هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

پاسخ آموزش و پرورش به خبری درباره کودکان بازمانده از تحصیل

سرویس فرهنگی
معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبر خبرگزاری خانه ملت با عنوان «آمارهای ارائه شده از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل متفاوت است» جوابیه ای ارسال کرد.
دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 15:02
پاسخ آموزش و پرورش به خبری درباره کودکان بازمانده از تحصیل معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبر خبرگزاری خانه ملت با عنوان «آمارهای ارائه شده از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل متفاوت است» جوابیه ای ارسال کرد. http://cdn.icana.ir/d/019/82529.jpg پاسخ,آموزش,و,پرورش,به,خبری,درباره,کودکان,بازمانده,از,تحصیل Icana

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبر خبرگزاری خانه ملت با عنوان «آمارهای ارائه شده از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل متفاوت است» جوابیه ای ارسال کرد.
متن جوابیه به این شرح است:

 

مدیرعامل محترم خبرگزاری خانه ملت

با سلام و احترام ؛

      عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با عنوان «آمارهای ارائه شده از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل متفاوت است» پاسخ معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

به استناد آخرین آمار واطلاعات ارائه شده از سوی مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات وزارت متبوع ، تعداد کل کودکان بازمانده از تحصیل گروه سنی 11-6 ساله دوره ابتدایی  درسال تحصیلی 97-96 ، (142502 نفر)   می باشد؛ بر این اساس،  با توجه اینکه موضوع بازماندگی از تحصیل وکودکانی که در معرض این معضل قرار دارند،  یک امر پیچیده بوده و هم¬چنانکه در مطلب فوق الذکر نیز به آن اشاره شده است، عوامل و عناصر بسیاری در شکل گیری آن نقش دارد ، لذا جهت رفع معضل مذکور وچالشهای متعدد ، مترتب بر آن  ( فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی  وحتی امنیتی)  لازم است موضوع به صورت همه جانبه و فرا سازمانی مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد؛ در این راستا یکی از عوامل اساسی و مهم در جهت مرتفع نمودن این معضل ، تامین بودجه ومنابع مالی مورد نیاز جهت شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده وتارک از تحصیل می باشد،که در این ارتباط نقش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بسیار مهم وتعین کننده است . به گونه ای که می توانند در بررسی لایحه بودجه سالانه کشور (1398) ، ردیف اعتباری اختصاصی با منابع مشخص (حداقل 200 میلیارد ریال) به این مهم اختصاص دهند ، تا به تبع آن بتوان  طرح ها وبرنامه های مرتبط با این موضوع را در کشور عملیاتی نمود.( لازم به ذکر است در سنوات قبل نیز این پیشنهاد به مراجع ذیربط ارائه شده است). 

علی ایحال وزارت آموزش وپرورش و به تبع آن معاونت آموزش ابتدایی در راستای وظایف ذاتی وتکالیف قانونی خود همواره نسبت به بــرنامه ریزی و تلاش حداکثری برای تحت پوشش بردن تمامی کودکان لازم التعلیم اقدام نموده است، لیکن این امر از اسفند سال 1392با جدیت بیشتری ودر قالب برنامه انسداد مبادی بی سوادی  به منظور تسریع وتسهیل در دسترسی کلیه افراد لازم التعلیم جامعه به آموزش های رسمی با کیفیت وحمایت ازکودکان به ویژه کودکان درمعرض آسیب با تاکید بر آموزش کودکان بازمانده وتارک از تحصیل تنظیم و به عنوان یکی ازمهم ترین برنامه های معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا ¬است.               

 

*مهمترین اهداف برنامه انسداد مبادی بی سوادی  عبارتند از :

• جذب تمامی دانش آموزان لازم التعلیم.

• شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل با تاکید بر دختران.

• شناسایی و جذب تارکین تحصیل. 

• افزایش شاخص های پوشش تحصیلی و نرخ ماندگاری. 

• افزایش سطح انگیزشی دانش آموزان برای تحصیل.    

 

*مهمترین اقدامات و  فعالیت هادر سطح ستاد و استان ها :

1-تشکیل شورای راهبری انسداد مبادی بی سوادی درستاد به منظور ایجاد همکاری، هماهنگی وهم افزایی سازمان ها ونهادهای درون وبرون سازمانی جهت تسهیل و تسریع در تحقق اهداف برنامه مذکور.

2-توجه ویژه به شورای راهبری انسداد مبادی بی سوادی با تمرکز برکودکان کار و خیابان.

3 -تهیه وتنظیم شیوه نامه اجرایی برنامه انسداد مبادی بی سوادی و ارسال آن به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها  با امضای مقام عالی وزارت ( به شماره 259725 مورخ10/12/92 ¬). 

4- ایجاد دبیرخانه کشوری عدالت آموزشی و انسداد مبادی بیسوادی  مستقردر استان آذر بایجان شرقی به منظور 

هم افزایی و بهره¬گیری هرچه بیشتر  از ظرفیت وتجربیات استان ها.

5-تدوین برنامه عمل مناسب وکاربردی با هدف تبیین برنامه ها و اقدامات اجرایی در سطح استان ها.

6-استفاده مؤثر از امکانات و ظرفیت های سایر سازمانها و دستگاهها مانند سازمان ثبت احوال ، وزارت کار ، تعاون و امور اجتماعی و وزارت کشور. 

7-تنظیم ابلاغیه مشترک وزارت آموزش و پرورش با وزارت کشور و ارسال به استان ها جهت مشارکت و پی¬گیری جدی استانداران در عملیاتی نمودن اجرای آن.

8-اخذ مصوبه از هیت محترم وزیران به شماره 151998/ت 53574ه مورخ 2/12/95 مبنی بر تسریع وتسهیل شرایط 

ثبت نام وادامه تحصیل کودکان فاقد مدارک هویتی وارسال دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزارت آموزش وپرورش به شماره 69804 مورخ 26/4/96 منضم به دستورالعمل شماره 58639 مورخ 19/4/96 معاونت امنیتی وانتظامی وزارت کشور.

تعداد5069 نفر از کودکان فاقد اسناد هویتی واجد شرایط از مصوبه مذکوردر سال تحصیلی 97-96 استفاده نموده ودر مدرسه ثبت نام نموده اند.

9-اجرای طرح پژوهشی با عنوان «انجام مطالعات تطبیقی در نظام های آموزشی مرتبط با انسداد مبادی بی سوادی» درسال1395 

10-اخذآمارواطلاعات کودکان لازم التعلیم وبازمانده ازتحصیل ازسازمان ثبت احوال کشورومرکزآماروزارت متبوع. 

11-ابلاغ بخشنامه در خصوص مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین دهیاری ها. 

12-توسعه آموزش های پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم وروستایی.

13-برگزاری جلسات وکارگاه های آموزشی در سطح استان ها و شهرستان ها و استفاده از برنامه های پرمخاطب 

شبکه های استانی جهت توجیه عوامل اجرایی مدارس و اولیای دانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل.

14-استفاده از ظرفیت وپتانسیل و حمایت های مادی و معنوی  موسسات خیریه وسازمان های مردم نهاد دراستان ها.

15-توزیع بسته های غذایی، لوازم التحریر، پوشاک وسایرمایحتاج برای جذب ونگهداشت دانش آموزان در مدارس.

16-ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده ها ودانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل دارای مشکلات یادگیری. 

17-پی¬گیری امور آموزشی دانش آموزان بستری در مراکز درمانی با اعزام معلمان ، خیران و جهاد گران آموزشی. 

18-پیگیری در خصوص تامین بودجه ومنابع مالی برنامه از طریق مراجع ذیربط و تامین واختصاص بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات معاونت آموزش ابتدایی. 

19-پی¬گیری در خصوص تسهیل شرایط ثبت نام وادامه تحصیل کودکان فاقد شناسنامه ومدارک هویتی از طریق شورای عالی آموزش وپرورش وبارگزاری نامه صادره از سوی شورای مذکور در سایت دفتر آموزش دبستانی جهت¬اطلاع رسانی وآگاهی بخشی استان ها.

20-توجه وتاکید بر آموزش کودکان با نیازهای ویژه از طریق توسعه وتجهیز مراکزمشکلات یادگیری. 

21-ارایه گزارش های فصلی با موضوع برنامه انسداد مبادی بیسوادی از استان ها و نظارت براجرای مناسب برنامه. 

22-تقدیر از فعالان برنامه انسداد در سطح استان ها ومناطق آموزشی. 

 

آمار مربوط به شناسایی، جذب  و آموزش کودکان لازم التعلیم بازمانده وتارک  از تحصیل

جمع 97-96 96-95 95-94 94-93 93-92 سال تحصیلی

70019 14952 17673 20029 9853 7512 دختر

73262 16958 17427 21275 10347 7255 پسر

143281 31910 35100 41304 20200 14767 جمع

 

مجموعه فعالیت ها واقدامات انجام شده طی سال های اخیر(از سال 92 تاکنون)، موجب جذب وآموزش 143281 هزارکودک لازم التعلیم تارک وبازمانده ازتحصیل در نظام آموزش رسمی کشورشده است.

همچنین شاخص نرخ ثبت نام خالص پایه اول ابتدایی به (97.16 درصد) در سال تحصیلی 97-96 رسیده است.

شاخص نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی نیز به (98.13درصد) درسال تحصیلی 97-96 رسیده است.

در پایان خاطر نشان می سازد علیرغم مسائل ومشکلات موجود به¬ویژه کمبود بودجه ومنابع مالی مورد نیاز، وزارت آموزش وپرورش- معاونت آموزش ابتدایی – حداکثر تلاش واقدامات لازم را جهت دسترسی کلیه کودکان لازم التعلیم به آموزش های رسمی  وپوشش کامل تحصیلی در دوره ابتدایی بکار خواهد گرفت. 

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز اقدام لازم صورت گیرد.

پایان پیام/

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر