هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : آموزش و پژوهش ( ۲ )
رسول خضری
1396/07/23 20:45
خضری:

بین المللی کردن آموزش عالی در افزایش کیفیت آموزش و پژوهش اثرگذار است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بین المللی شدن آموزش عالی در کشورمان را در افزایش کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات بسیار اثرگذار دانست.

نقش آموزش و پژوهش در توسعه نیازمند بازتعریف مجدد است
1395/12/22 10:05
عضو هیئت رئیسه مجلس:

نقش آموزش و پژوهش در توسعه نیازمند بازتعریف مجدد است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نقش آموزش و پژوهش در توسعه محیط پیرامون نیاز به بازتعریفی مجدد دارد.