هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اقشارمحروم ( ۱ )
علی اکبر کریمی
1396/03/27 12:35
کریمی مطرح کرد:

اختصاص سهم ویژه از اعتبارات اشتغال کشور به توانمندسازی اقشارمحروم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، سهم ویژه ای از اعتبارات اشتغالزایی کشور به توانمندسازی اقشار محروم و تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافته است.