هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : افزایش نرخ میوه های نوبرانه ( ۱ )
افزایش نرخ میوه های نوبرانه منطقی نیست
1395/01/15 10:23
موسوی لارگانی تاکید کرد:

افزایش نرخ میوه های نوبرانه منطقی نیست

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صنعت صیادی نیازمند بیمه کاربردی است،گفت:افزایش نرخ میوه ای نوبرانه منطقی نیست،برای توسعه تولید داخلی، باید اقتصاد کشاورزی و صیادی به نحو عملیاتی تقویت شود.