هدر اصلی سایت
لیست خبر برای موضوع : اروپای باثبات ( ۱ )
موگرینی
1396/11/18 03:00
راهبرد اتحادیه اروپا درباره غرب بالکان:

سرمایه گذاری روی اروپای باثبات و قوی براساس ارزش های مشترک

اتحادیه اروپا راهبرد خود در ارتباط با منطقه غرب بالکان را منتشر کرد که در آن درونمای عضویت کشورهای این منطقه در اتحادیه یک سرمایه گذاری ژئواستراتژیک در اروپایی باثبات و قوی بر اساس ارزش های مشترک توصی...