هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اتحادیه جهانی پست

( ۱ )
احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست با اصلاحاتی به تصویب رسید
1395/11/10 09:32
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست با اصلاحاتی به تصویب رسید

نمایندگان مردم در خانه ملت احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.