هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ایمنی کار

( ۲ )
رسول خضری
1397/01/09 13:42
خضری:

کارگران در محل کار امنیت کاری ندارند/ توجه مقطعی به ایمنی کارگاه ها آتش زیر خاکستر است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از فعالیت کارگاه ها و محیط های کاری ناامن در کشور، گفت: نمی توان پس از وقوع هر حادثه ای ایمنی را برای مقطعی موردتوجه قرار داد و پس از آن فراموش کرد.

بیش از 3هزار نقطه حادثه خیز فاقد استانداردهای ایمنی هستند/لزوم افزایش نظارت ها برمحیط های کاری
1396/02/17 11:08
خضری:

بیش از 3هزار نقطه حادثه خیز فاقد استانداردهای ایمنی هستند/لزوم افزایش نظارت ها برمحیط های کاری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بیش از 3 هزار نقطه حادثه خیز در معادن و کارگاه های صنعتی و بخش های دیگر کشور وجود دارد که از شرایط ایمنی کاری برخوردار نیستند.