سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی ناطقان

( ۸۰ )
نشست علنی نوبت صبح امروز 20 دی ماه 95
1397/11/14 11:54
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 14 بهمن ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 12 دی ماه 1397
1397/11/09 10:42
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 9 بهمن ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/11/08 10:28
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 8 بهمن ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/11/07 10:25
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 7 بهمن ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/11/01 11:04
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه یک بهمن ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/10/16 10:43
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 16 دی ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/10/09 11:10
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 9 دی ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/13 09:14

اسامی ناطقان میان دستور جلسه 13 آبان ماه

عضو هیئت رییسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را اعلام کرد.

صحن مجلس
1397/07/08 10:06
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی هشتم مهرماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی 23 خرداد 1397
1397/07/01 10:15
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی اول مهرماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/06/13 10:27
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 13 شهریورماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی ۳ دی ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی
1397/06/07 11:16
رنجبرزاده قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی 7 شهریور نهاد قانونگذاری

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

صحن علنی 3 دی ماه مجلس شورای اسلامی
1397/06/06 10:43
رنجبرزاده قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی 6 شهریور نهاد قانونگذاری

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.

نما صحن
1397/05/29 11:59
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 29 مردادماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/05/28 11:11
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 28 مردادماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن مجلس
1397/05/16 10:44
رنجبرزاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی شانزدهم مردادماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/05/14 11:15
رنجبرزاده قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی چهاردهم مردادماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

نما صحن
1397/05/10 11:20
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی دهم مردادماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/04/31 10:25
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی سی و یکم تیر ماه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/04/13 10:59
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی سیزدهم تیر ماه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/03/29 10:29
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 29 خرداد ماه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/03/23 12:01
رنجبرزاده قرائت کرد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 23 خرداد ماه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی را قرائت کرد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/02/30 12:23
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی سی ام اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

پنجمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/02/25 10:23
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 25 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/02/23 11:24
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 23 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/02/19 11:06
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 19 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/02/18 11:17
در صحن علنی قرائت شد؛

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 18 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/02/02 10:51

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

 احمد امیرآبادی
1397/01/28 10:29

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی یکشنبه 28 فروردین ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

نما صحن
1397/01/22 11:02

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی چهارشنبه 22 فروردین ماه

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد.

 «  ۱  ۲  ۳  »