هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازنشستگان کشوری

( ۱ )
کهن سال
1396/06/23 10:05

15 آبان؛ آخرین مهلت حذف و اضافه بازنشستگان کشوری برای «بیمه تکمیلی»

بازنشستگان کشوری برای انصراف از بیمه تکمیلی و یا اضافه کردن نام خود به فهرست بیمه شدگان تکمیلی تا 15 آبانماه مهلت دارند.