سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازرسان آژانس

( ۱ )
تداوم اجرای پروتکل الحاقی بایدبه تصویب مجلس برسد
1394/10/29 11:24
شفیعی عنوان کرد:

تداوم اجرای پروتکل الحاقی بایدبه تصویب مجلس برسد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: در حال حاضر ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کند اما اگر بنا شد پروتکل الحاقی تداوم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.