هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازسازی و مقاوم سازی بیمارستان ها

( ۱ )
قاسم میرزایی نیکو
1396/09/17 18:52
میرزایی نیکو مطرح کرد:

تشکیل کارگروه برای پیگیری موضوع ایمن و مقاوم سازی بناهای ناایمن/ توجه به افزایش ضریب ایمنی ساختمان های پایتخت

عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر لزوم تشکیل کارگروهی در پایتخت و تمامی استان ها برای پیگیری نوسازی و مقاوم سازی ساختمان های فرسوده و ناایمن تاکید کرد.