هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ام. اس

( ۱ )
محمدنعیم امینی فرد
1396/12/06 08:06
امینی فرد:‌

یک بام و دو هوای تأمین اجتماعی درباره بیمه از کارافتادگی بیماران ام.اس/قانون درباره حمایت از این بیماران چه می گوید؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:‌ دلیل عدم مشمولیت از کارافتادگی برای برخی بیماران ام. اس از سوی تامین اجتماعی باید بررسی شود.