هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

امام محمد غزالی

( ۱ )
بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آرامگاه و موزه فردوسی
1397/04/08 10:43
در سفر به مشهد صورت گرفت:

بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از مکان‌های تاریخی توس

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آرامگاه و موزه فردوسی و آرامگاه امام محمد غزالی و مجموعه هارونیه بازدید کردند.