هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حبیب برومند داشقاپو، کشاورزی

( ۱ )
 نماینده ایران درفائو مهمان ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس
1394/11/11 17:33
برومندداشقاپو خبرداد:

نماینده ایران درفائو مهمان ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت:طرح حفظ  اراضی کشاورزی پس رای گیری نهایی در کمیسیون به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است.

آخرین اخبار