هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان نشست علنی

( ۶۹ )
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/09/07 12:42

پایان جلسه علنی 7 آذر ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 11 آذرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

دکتر علی لاریجانی در صحن علنی 20 خرداد مجلس شورای اسلامی
1397/08/13 10:08

پایان جلسه علنی 13 آبان ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 14 آبان ماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/01 12:15

پایان جلسه علنی اول آبان ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس دوم آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/07/29 12:13

پایان جلسه علنی 29 مهرماه مجلس/ نشست بعدی مجلس اول آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی سه‌شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ با دستور کار سوال از رئیس جمهور
1397/06/07 12:11

پایان جلسه علنی 7 شهریور ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 11 شهریورماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/17 13:12

پایان جلسه علنی 17 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 28 مردادماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/16 12:42

پایان جلسه علنی 16 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه 17 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/14 12:57

پایان جلسه علنی 14 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ سه شنبه 16 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/10 12:35

پایان جلسه علنی 10 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 14 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/05/07 12:28

پایان جلسه علنی 7 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ سه شنبه 9 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس
1397/05/03 12:32

پایان جلسه علنی سوم مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 7 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن
1397/05/02 12:30

پایان جلسه علنی دوم مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه 3 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/04/13 12:41

پایان جلسه علنی سیزدهم تیر ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 31 تیرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی 23 خرداد 1397
1397/04/12 12:38

پایان جلسه علنی دوازدهم تیر ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه 13 تیرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/04/10 12:11

پایان جلسه علنی دهم تیر ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ سه شنبه 12 تیرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/03/29 12:37

پایان جلسه علنی 29 خرداد ماه مجلس/ جلسه علنی بعدی؛ چهارشنبه 30 خرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/03/20 11:51

پایان جلسه علنی بیستم خرداد ماه مجلس/حضور نمایندگان در مراسم سالگرد شهدای حادثه تروریستی مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت نمایندگان در مراسم سالگرد شهدای حادثه تروریستی مجلس زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/02/23 12:30

پایان جلسه علنی 23 اردیبهشت ماه مجلس/ نشست بعدی؛ سه شنبه 25 اردیبهشت

نایب مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.

پانزدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/02/16 12:40

پایان جلسه علنی شانزدهم اردیبهشت ماه مجلس/ نشست بعدی؛ سه‌شنبه 18 اردیبهشت

نایب مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1397/01/26 12:26

پایان نشست علنی مجلس/ جلسه بعدی سه شنبه 28 فروردین ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن نما
1397/01/19 12:52

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ نشست بعدی، سه شنبه 21 فروردین ماه

نایب مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.

صحن علنی یکشنبه 20 اسفند ماه 1396 مجلس شورای اسلامی
1396/12/22 12:50

پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی، عصر امروز ۲۲ اسفند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1396/11/25 17:42

پایان جلسه علنی 25 بهمن مجلس/ جلسه بعدی شنبه صبح

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1396/11/24 12:38

پایان جلسه علنی 24 بهمن مجلس/ جلسه بعدی، صبح فردا

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

صحن نما
1396/11/16 17:05

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۱۶ بهمن مجلس/ جلسه بعدی؛ فردا سه شنبه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

پنجمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس
1396/11/15 17:46

پایان جلسه علنی نوبت عصر 15 بهمن مجلس/جلسه بعدی فردا دوشنبه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1396/11/11 12:28

پایان جلسه علنی 11 بهمن مجلس/ جلسه بعدی؛ شنبه 14 بهمن ماه 96

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

ساختمان صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/11/10 12:27

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 11 بهمن ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/11/04 12:25

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 8 بهمن ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1396/11/03 12:34

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 4 بهمن ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

 «  ۱  ۲  ۳  »