سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان نشست علنی

( ۸۷ )
صحن مجلس شورای اسلامی
1397/12/26 12:04

پایان آخرین جلسه قوه مقننه در سال 97/ نشست بعدی مجلس در 18 فروردین

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/12/21 12:07

پایان جلسه علنی 21 اسفند ماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1397/12/08 17:44

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۸ اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی 18:30

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/12/08 12:20

پایان جلسه علنی نوبت صبح 8 اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی عصر امروز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/12/07 12:12

پایان جلسه علنی نوبت صبح 7 اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی عصر امروز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1397/12/06 20:40

پایان جلسه علنی نوبت سوم ۶ اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی فردا 8 صبح

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی ۷ بهمن ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی
1397/12/05 17:43

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۵ اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی 18:30

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه یکم دی ماه 95 نهاد قانونگذاری
1397/12/04 18:03

پایان جلسه علنی نوبت عصر 4 اسفند مجلس/ جلسه بعدی؛ شیفت سوم امروز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/11/28 17:41

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۲۸ بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی فردا صبح

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نشست علنی نوبت صبح امروز 20 دی ماه 95
1397/11/15 12:18

پایان جلسه علنی 15 بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس سه شنبه 16 بهمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1397/11/02 17:28

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۲ بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس یکشنبه 7 بهمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 12 دی ماه 1397
1397/11/02 12:09

پایان جلسه علنی 2 بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس بعدازظهر امروز

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/11/01 12:16

پایان جلسه علنی یک بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس دوم بهمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1397/10/30 14:20

پایان جلسه علنی 30 دی ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس اول بهمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

دکتر علی لاریجانی در صحن علنی 20 خرداد مجلس شورای اسلامی
1397/10/16 12:22

پایان جلسه علنی 16 دی ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 18 دی

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/10/11 12:19

پایان جلسه علنی 11 دی ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 12 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/10/04 12:11

پایان جلسه علنی 4 دی ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 5 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/09/25 11:52

پایان جلسه علنی 25 آذر ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 27 آذرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/09/07 12:42

پایان جلسه علنی 7 آذر ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 11 آذرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

دکتر علی لاریجانی در صحن علنی 20 خرداد مجلس شورای اسلامی
1397/08/13 10:08

پایان جلسه علنی 13 آبان ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 14 آبان ماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/01 12:15

پایان جلسه علنی اول آبان ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس دوم آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس شورای اسلامی
1397/07/29 12:13

پایان جلسه علنی 29 مهرماه مجلس/ نشست بعدی مجلس اول آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی سه‌شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ با دستور کار سوال از رئیس جمهور
1397/06/07 12:11

پایان جلسه علنی 7 شهریور ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 11 شهریورماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/17 13:12

پایان جلسه علنی 17 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 28 مردادماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/16 12:42

پایان جلسه علنی 16 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه 17 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/14 12:57

پایان جلسه علنی 14 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ سه شنبه 16 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن علنی مجلس قاب اصلی
1397/05/10 12:35

پایان جلسه علنی 10 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 14 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1397/05/07 12:28

پایان جلسه علنی 7 مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ سه شنبه 9 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

صحن مجلس
1397/05/03 12:32

پایان جلسه علنی سوم مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ یکشنبه 7 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

نما صحن
1397/05/02 12:30

پایان جلسه علنی دوم مرداد ماه مجلس/ جلسه بعدی؛ چهارشنبه 3 مردادماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

 «  ۱  ۲  ۳  »