هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعضای ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

( ۱ )
ذبیح الله نیکفر لیالستانی منوچهر جمالی سوسفی
1397/08/13 10:25
با رأی نمایندگان

جمالی سوسفی و نیکفر لیالستانی اعضای ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت جمالی سوسفی و نیکفر لیالستانی را به عنوان اعضای ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات انتخاب کردند.