هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان

( ۲ )
دولت وحدت ملی تا پایان مهلت قانونی خود در افغانستان تداوم خواهد یافت
1394/12/12 08:30
اسداللهی:

دولت وحدت ملی تا پایان مهلت قانونی خود در افغانستان تداوم خواهد یافت

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان با بیان اینکه وحدت ملی تا پایان مهات قانونی خود تداوم خواهد داشت، گفت: تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان راهکار خوبی بود، چون توانست از جنگ و خونریزی جلوگیری کند...

بمب گذاری های طالبان برای افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات صلح افغانستان است
1394/11/14 10:43
اسداللهی:

بمب گذاری های طالبان برای افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات صلح افغانستان است

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان با بیان اینکه خاستگاه داعش و طالبان از تفکر وهابیت سرچشمه می گیرد، گفت: بمب گذاری های طالبان برای افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات صلح افغانستان است.