هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اعضای ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه

( ۱ )
صحن مجلس شورای اسلامی
1397/08/30 11:43
با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

انتخاب اسماعیلی و کریمی به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی

نمایندگان مردم در خانه ملت علی اسماعیلی و علی اکبر کریمی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب کردند.