هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختتامیه یازدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المل

( ۱ )
مراسم اختتامیه یازدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المللی آسیا (APA)
1397/09/11 12:08

حضور هیات پارلمانی ایران در اختتامیه یازدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المللی آسیا (APA)

حضور هیات پارلمانی ایران در اختتامیه یازدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المللی آسیا (APA) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.