هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آغاز دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی

( ۱ )
عکس یادگاری دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم
1397/09/17 09:20

آغاز دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی (1)

آغاز دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم از زاویه دوربین خانه ملت.