هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دولت و قوه قضاییه

( ۱ )
لزوم پیگیری های جدی تر و بیشتر دولت و قوه قضاییه درباره فاجعه منا/مطالبه خسارت حداقل اقدام است
1394/11/19 12:04
اسفنانی تاکید کرد:

لزوم پیگیری های جدی تر و بیشتر دولت و قوه قضاییه درباره فاجعه منا/مطالبه خسارت حداقل اقدام است

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی بر لزوم پیگیری بیشتر و جدی تر فاجعه منا از سوی قوه قضاییه ودولت تاکید کرد و افزود: قوه قضاییه از باب جبران خسارت وارده باید موضوع را پیگیری کند.