هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دولت وحدت ملی افغانستان

( ۱ )
دولت وحدت ملی تا پایان مهلت قانونی خود در افغانستان تداوم خواهد یافت
1394/12/12 08:30
اسداللهی:

دولت وحدت ملی تا پایان مهلت قانونی خود در افغانستان تداوم خواهد یافت

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان با بیان اینکه وحدت ملی تا پایان مهات قانونی خود تداوم خواهد داشت، گفت: تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان راهکار خوبی بود، چون توانست از جنگ و خونریزی جلوگیری کند...