سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی

( ۱ )
تشکیل سازمان ملی استاندارد تحول عظیمی در توسعه استاندارد کشور ایجاد می کند
1394/12/14 15:04
کارخانه ای:

تشکیل سازمان ملی استاندارد تحول عظیمی در توسعه استاندارد کشور ایجاد می کند

رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد گفت: تشکیل سازمان ملی استاندارد تحول عظیمی در توسعه استاندارد کشور ایجاد می کند.