سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تعیین نحوه نگهداری و امحای اسناد نیروهای مسلح

( ۱ )
مجلس نحوه نگهداری و امحای اسناد ملی نیروهای مسلح را تعیین کرد
1394/12/17 11:16
با نظر نمایندگان صورت گرفت

مجلس نحوه نگهداری و امحای اسناد ملی نیروهای مسلح را تعیین کرد

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه نگهداری و امحای اسناد ملی نیروهای مسلح را تعیین کردند.