هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اساسنامه صندوق توسه ملی

( ۱ )
قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد
1395/01/16 09:42
با موافقت نمایندگان؛

قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

نمایندگان مردم در مجلس ارکان، اعضا و شرح وظایف صندوق توسعه ملی را مشخص کرده و به تصویب رساندند.