هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خرید راهبردی خدمات سلامت

( ۲ )
محسن علیجانی زمانی
1397/05/20 12:35
علیجانی مطرح کرد:

افزایش زمان پرداخت بدهی به شرکت های دارویی تا 400 روز/ کاهش 20هزار میلیاردی هزینه‌ها با خرید راهبردی خدمات سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: خرید راهبردی خدمات 20 هزار میلیارد تومان هزینه های حوزه سلامت را کاهش می دهد.

اقدام وزارت بهداشت درخرید راهبردی خدمات سلامت غیرقانونی است/ نباید خارج از نظام سطح‌بندی خرید خدمت داشت
1395/01/18 11:10
پزشکیان:

اقدام وزارت بهداشت درخرید راهبردی خدمات سلامت غیرقانونی است/ نباید خارج از نظام سطح‌بندی خرید خدمت داشت

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس اقدام فعلی وزارت بهداشت در خرید راهبردی خدمات سلامت را غیرقانونی خواند وگفت: وزارت بهداشت نباید خارج از سطح‌بندی خرید خدمت داشته باشد.