سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید از خانه ملت

( ۲ )
بازدید محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران از خبرگزاری خانه ملت
1395/09/03 15:05
امروز صورت گرفت؛

بازدید محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران از خبرگزاری خانه ملت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ازخبرگزاری خانه ملت بازدید کرد.

بازدید محمدباقر نوبخت از خبرگزاری خانه ملت
1395/01/24 11:52
دقایقی پیش صورت گرفت؛

بازدید محمدباقر نوبخت از خبرگزاری خانه ملت

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت از خبرگزاری خانه ملت بازدید کرد.