سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اختصاص منابع از محل فاینانس به صنایع دفاعی

( ۱ )
اختصاص 10 درصد از محل فاینانس به صنایع دفاعی برای تقویت بنیه دفاعی کشور
1395/01/30 10:18
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص 10 درصد از محل فاینانس به صنایع دفاعی برای تقویت بنیه دفاعی کشور

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص 10 درصد از محل فاینانس به صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور موافقت کردند.